Bodembemonstering

Een goede gewasverzorging begint met een goede bemesting. Het motto Meten is Weten geldt zeker voor het nemen van bodemmonsters.

Zelfs op de kleinste percelen worden aanzienlijke verschillen in de bemestingstoestand waargenomen. Wordt zo’n perceel nu als een geheel beschouwd, dan worden deze verschillen er nooit uitgehaald. Het perceel wordt dus “gemiddeld” goed bemest, maar nooit optimaal.

Agritip heeft hiervoor de oplossing.

Door op verschillende plaatsen monsters van het perceel te nemen, de plaats exact vast te leggen en deze monsters apart te laten analyseren, brengen wij de verschillen binnen het perceel in kaart. Met duidelijke getallen en sprekende kleuren is er nu in één oogopslag duidelijk wat er aan de hand is.

agritipmaps

Duidelijke kleurenkaarten geven de toestand weer van een perceel.

Werkwijze

Agritip spreekt met de klant de historie van het perceel door. Ondanks dat wij met moderne computersystemen werken is en blijft de ervaring van de teler de belangrijkste factor. Op basis van wat er bekend is van het perceel stellen wij een bemonsteringsstrategie op. Die strategie bepaalt het aantal monsters en de plaats van deze monsters binnen het perceel.
Eenmaal op het perceel aangekomen leggen wij met behulp van DGPS nauwkeurig de perceelgrens vast. Dit levert een nauwkeurige (beteelbare)oppervlaktekaart op die de basis vormt voor de kleurenkaarten. De gebruikte vorm van satellietnavigatie maakt een positiebepaling mogelijk met een nauwkeurigheid van minder dan 10 cm afwijking.

Vervolgens worden de grondmonsters binnen deze perceelsgrenzen genomen aan de hand van de gekozen bemonsteringsstrategie. De monsterpunten (per Monsterpunt een mengmonster van zo’n 40 steken verdeeld over het bemonsterde perceelsdeel)worden door middel van GPS coördinaten vastgelegd. Op deze manier liggen de meetplaatsen in het veld eenduidig vast en hoeft het in kaart brengen van het perceel eenmalig plaats te vinden. Toekomstige grondonderzoeken kunnen op de zelfde plaatsen uitgevoerd worden. Hiermee wordt een gedetailleerde perceelshistorie opgebouwd.

Analyse

Nadat de grondmonsters in erkende laboratoria geanalyseerd zijn worden de analyseresultaten gekoppeld aan de monsterpunten. Agritip maakt op basis van deze analyseresultaten bodemkaarten van de percelen. Verschillen in bodemvruchtbaarheid, grondsoort en aaltjespopulatie worden op deze manier zichtbaar gemaakt.

Doel

Met behulp van onze bodemkaarten krijgt de teler inzicht in de toestand en variabiliteit van de grond. Daarnaast dienen de analyseresultaten voor het opstellen van een variabel bemestingsadvies om de bemesting aan te passen aan de toestand van de grond ter plekke. Dit alles heeft als doel de opbrengst en gewasgroei zo uniform mogelijk te maken waardoor de maximale kwaliteit en opbrengst gehaald kan worden, en een gewas minder vatbaar is voor ziekten en plagen.