Privacyverklaring

Agritip Precisie Farming BV hanteert het onderstaande privacy beleid met betrekking tot het gebruik van haar websites www.agritip.nl en www.grondmonsters.nl. In deze verklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verkrijgen via onze website(s).

Algemeen

Agritip Precisie Farming BV gebruikt gegevens over bezoekers van haar website(s) nooit voor direct marketing activiteiten, om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen, noch stelt Agritip Precisie Farming BV deze gegevens aan derden ter beschikking.

Waar in deze verklaring wordt gesproken over technische kenmerken bedoelen wij: de opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, http-referer-url (inclusief mogelijk uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij herleiden (als dat al mogelijk zou zijn) geen ip-nummers tot uw persoon en gaan niet na wie welk ip-nummer op enig moment gebruikt.

Webbezoek

Wanneer u onze website(s) bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen en zoekactiviteiten in zogenoemde logfiles bijgehouden op onze servers. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van technische en statistische analyses voor beveiliging van onze website(s) en om onze dienstverlening aan u als bezoeker te kunnen optimaliseren. Deze gegevens worden gedurende enkele maanden bewaard.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op (een van) onze website(s) invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Google Analytics

Agritip Precisie Farming BV kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze site(s) gebruiken. Dit helpt ons onze dienstverlening richting u te verbeteren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Onze website(s) kunnen gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om een volgend bezoek aan onze website(s) te vereenvoudigen. Het cookie bevat geen naam-, adres- of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website(s) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat niet de volledige functionaliteit van onze website(s) tot uw beschikking staat of dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen, danwel dat bepaalde onderdelen niet werken.

Uitzonderingen: misbruik en wettelijke verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Agritip Precisie Farming BV stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U heeft de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien en zonodig te wijzigen. In geval van uw registratie voor een van onze nieuwsbrieven kan dit via de link die onderaan elke editie van een nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of er niet in slaagt uw gegevens via de website(s) te wijzigen, dan zullen wij uitsluitend na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek uw gegevens toesturen of aanpassen.

Verzoek richten aan Agritip Precisie Farming BV

Waar in ons privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan ons, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (e-mailspam) publiceren wij niet ons directe e-mail adres op onze site(s). Wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek via het contactformulier ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens zoals het betreffende e-mailadres, per post bezorgd op ons vestigingsadres.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan door ons worden gewijzigd. In zulk geval kunt u kennisnemen van de wijzigingen via deze Privacy Verklaring. Wijzigingen in deze Privacy Verklaring treden onmiddellijk in werking na publicatie.

Voor vragen over deze Privacy Verklaring of ons Privacy Beleid kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website(s) of via onze bedrijfscontactgegevens.

Onze Privacy Verklaring is gedeponeerd bij voorwaarden.net en kan hier worden ingezien.