Kali (K)

Meeste gewassen hebben Kali (K) nodig in grotere hoeveelheden dan N of P. K zorgt hoofdzakelijk voor watermanagement, stressbestendigheid en stevigheid. Een adequate K voorziening is ook van vitaal belang voor een efficient N gebruik.

Door bodembemonstering kan het niveau K worden aangetoond en hierbij moet ook worden gekeken naar de aanwezigheid van hoge gehalten Ca, Mg of Na, die de beschikbaarheid van K nadelig kunnen beïnvloeden.

Risico situaties:

Lichte zandgronden en gronden met hoog organische stofgehalte. Kali-fixerende gronden en hoge concentraties Ca of Mg.

Preventie:

Hanteer een voldoende hoog K-niveau (K-getal 11-17 voor akkerbouw en 30 – 39 voor intensieve vollegrondsgroenteteelt) en laat iedere 3-4 jaar een grondonderzoek uitvoeren.

Gebreksverschijnselen:

Typische necrose (afsterving) van bladpunten en bladranden die beginnen bij de oudere bladeren. Gevoeligheid voor droogte, slaphangen en verhoogde gevoeligheid voor infecties.